ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2012 (01/01/2012 - 31/12/2012)